Gigs

March 8 (Thurs) Jazz Union, Harajuku

Ryo Ogihara (g), Yuki Arimasa (p),

March 9 (Fri) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dairiki Hara (dr)

March 14 (Wed) Una Mas, Mitaka,

Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

March 15 (Fri) Cochi, Koiwa

Yuki Arimasa (p), Hachi Sato (b), Dairiki Hara (dr)

March 16 (Fri) Jamin', Toritsudaigaku

Mariko Maeda (tb), Yuki Arimasa (p)

March 17 (Mon) Donfan, Otsuka

Ayako Ukawa (tap), Yuki Arimasa (p)

March 20 (Tue) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

March 22 (Thurs) Una Mas, Mitaka, "TrioSamadhi"

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

April 5 (Thurs) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

April 6 (Fri) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

April 7 (Sat) Keystone Club, Roppongi

Charito (vo)

April 10 (Tue) Una Mas, Mitaka

Hisatsugu Suzuki (sax), HYuki Arimasa (p)

April 12  (Thurs) Cochi, Koiwa

Akemi Ota (fl), Yuki Arimasa (p)

April 19  (Thurs) Una Mas "TrioSamadhi"

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dariki Hara (dr)

April 20 (Fri) Body and Soul, Aoyama

Charito (vo)

 April 22 (Sun) Tatebayashi

Norio Hidaka (tp, vo), Yuki Arimasa (p)

April 26 (Thurs) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

April 30 (Mon) Nardis, Kashiwa, "TrioSamadhi"

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dariki Hara (dr)