Gigs

Aug 15 (Thurs) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Aug 17 (Sat) Lydian, Awajicho

Hisatsugu Suzuki (sax) Yuki Arimasa (p)

Aug 20, (Tues) Una Mas, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Aug 23 (Fri) Una Mas, Mitaka

Akemi Ota (FL), Yuki Arimasa (p)

Aug 24 (Sat) Kanmachi 63, Kannai

Chaka (vo), Yuki Arimasa (p)

Aug 25 (Sun) Wako University Hall

Saori Yano (sax), Yuki Arimasa (o), Shunya Wakai (bs), Juasa Kano(dr)

Aug 28 (Wed) Una Mas. Mitaka

Shinnosuke Matsubara (sax), Yuki Arimasa (p)