Gigs

Jan 16 (Thurs) Donfan, Otsuka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Jan 20 (Mon) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Jan 24 (Fri) Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Jan 25 (Sat) Swan, Tokorozawa

Norio Hidaka (vo, tpt), Yuki Arimasa (p)

Jan 30 (Thurs)  Cochi, Koiwa

Hisatsugu Suzuki (sax), Akiha Nakajima (sax), Yuki Arimasa (p)

Feb 3 (Mon) Lydian, Ogawa-cho

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)

Feb 4  (Tue) Una Mas, Mitaka, “TrioSamadhi”

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p), Dairiki Hara (dr)

Jan 15 (Sat) Music Lamp, Sapporo

Yuki Arimasa (p), Yosuke Inoue (b), Masahiko Osaka (dr)

Feb 17  (Mon) Una Mas, Mitaka

Yuki Arimasa (p), Shunya Wakai (b), Dairiki Hara (dr)

Feb 26 (Wed) Una Mas, Mitaka

Shinnosuke Matsubara (sax), Yuki Arimasa (p)

Feb 28  (Fri), Una Mas, Mitaka

Hisatsugu Suzuki (sax), Yuki Arimasa (p)